ct.jpg
聖經六六寶卷
作者: 鄭 昌 國 
出版社: 中 國 主 日 學 協 會 
書類: 聖 經 綜 覽
書號:8776
單價: $4.95
89頁 / 全部聖經都是出於神之默示,是人蒙神之靈所感而寫,非出於人意,乃是神之話語,誠書中之書,天下獨一之大經。表面觀之,六十六卷之著者凡四十人,實際作者唯聖靈一位而已。聖經內容雖豐富,凡一百萬言,然其主旨僅一─「這經是為主耶穌基督做見證」。